Föreningen


Föreningen för beridet bågskytte


Sveriges Beridna Bågskyttar, med förkortning SBB, är en ideell rikstäckande förening

för beridet bågskytte.

Internationellt kallas beridet bågskytte för Mounted Archery (MA) eller Horseback Archery (HBA).


SBB  är anslutet till Svenska bågskytteförbundet.

Föreningens organisationsnummer är 802461-4771

Föreningens stadgar

 Föreningens ändamålsparagraf

Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB) är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning för av beridet bågskytte intresserade med ändamål att:

-Främja sporten, samt särskild målsättning att knyta samman ett nätverk mellan andra föreningar, sällskap, utövare, instruktörer, arrangörer, sponsorer etc.

-Föreningen ska också stödja nationella arrangemang genom att bidra med kunskap, nätverk samt eventuellt med utrustning och ekonomiskt stöd.

-Vidare ska föreningen verka för att knyta samman internationella kontakter med Sverige för att få arrangera träffar, tävlingar och kurser samt ge föreningens medlemmar möjlighet att representera Sverige under internationella tävlingar och andra arrangemang.


Ditt medlemskap ger dig rabatter hos de företag som sponsrar föreningen. Vilka de är hittar du under fliken ”länkar” här på hemsidan.


Sveriges Beridna Bågskyttar

BG:  523-3762

Swish: 123 676 4880Vi tackar för ditt intresse för beridet bågskytte och ditt bidrag till föreningens verksamhet.


Dagordning årsmöte 2020-02-08

Plats: Norrtälje samt Skype
Tid: Kl 13:00


1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande år och fastställande av dessa
13. Val på ett år av ordförande för föreningen
14. Udda år: Val på två år av vice ordförande och kassör samt val på ett år av styrelsesuppleant.
15. Jämna år: Val på två år av sekreterare och ordinarie ledamot samt val på ett år av styrelsesuppleant
16. Val på ett år av en revisor med eller utan en revisorssuppleant
17. Val på ett år av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
20. Sammanträdets avslutande


Anmälan och mer info, info@mountedarchery.se

Välkomna!

SBB är medlem i:

Copyright © All Rights Reserved