Beridet bågskytte

Beridet bågskytte

 


Bakgrund

Grundläggande karakteristik

De stora grässtäppernas invånare utvecklade det beridna bågskyttet för jakt och för krig. Det vi främst kommer att tänka på är de nordamerikanska indianernas jakt med pil och båge från hästryggen. För bågskyttet behövs båda händerna och då krävs det utomordentliga ridkunskaper för att kunna skjuta under galopp. Man tror att de gamla grekerna skapade myten om kentauren som den perfekta föreningen av bågskytt och snabbspringande häst.


Beridet bågskytte kunde antingen vara lätt eller tungt kavalleri. Det lätta användes oftast vid mindre skärmytslingar, där de kunde attackera fiendens flanker eller bakifrån och snabbt retirera. Typiskt lätt kavalleri var hunnerna och de nordamerikanska indianerna. Tungt kavalleri utgjordes av större grupperingar, där de sköt skurar av pilar innan de anföll. Ryttarna hade också närstridsvapen, såsom lansar, spjut och huggsablar.


Under det Sasanidska Persiska Imperiets storhetstid använde man sig av mycket tungt kavalleri, s.k. kataprakter. Ordet kommer från grekiskans Kathapraktos, som betyder bepansrad. Både häst och ryttare var tungt bepansrade med fjälliknande metallskivor. Dessa ryttare bar främst lansar och spjut, men hade också båge och pilar. Kataprakterna hade ingen kulturell anknytning som det typiska tunga kavalleriet som förekom hos de japanska samurajerna.


Historik

Beridet bågskytte utvecklas först under järnåldern (500-300 f Kr.)och ersätter undan för undan bronsålderns stridsvagnar. De tidigaste avbildningar på beridna bågskyttar som man hittat är från det nyassyriska imperiet cirka 900 f Kr. Tyska och skandinaviska medeltida arméer gjorde omfattande bruk av beridna bågskyttar. Dels för att skydda infanteriets flanker, men också för att på nära håll avfyra en skur av pilar för att därefter attackera med svärd. Beridet bågskytte förblev ett taktiskt system i öppen terräng tills introduktionen av handeldvapen.


Beridet bågskytte och därmed förbundna färdigheter återupplivades i Mongoliet efter självständigheten 1921 med uppvisningar vid olika evenemang. Särskilt det årligen återkommande evenemanget Naadam, som är av stor betydelse för deras kultur.


Discipliner

Det beridna bågskyttet består i huvudsak av disciplinerna. Ungersk, koreansk och Polsk jaktbana. men också av Mogu, Oriental (Kabak), Massashea


Nämnas måste också, Lajos Kassai, född 1960 i Ungern, lade i slutet 1980-talet grunden för det europeiska beridna bågskyttet. I början av 1990-talet började han sprida sina idéer i Europa och västvärlden. Kassai har idag skolor i bl a Ungern, Tyskland, England och USA, där man efter speciella intagningsprövningar får lära sig hantera häst, båge, kondition och mentalitet. Lajos Kassai har grundat den ungerska disciplinen.


TÄVLINGSGRENAR:

UNGERSKA

Den ungerska grenen består av 9 löp.

Banans längd skall vara 99 meter lång.

Banan ska vara rak.

Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9 meter från banans närmsta avgränsning. Tornets placering ska vara placerad på banans mitt, 49,5 meter från banans start.


Måltavlornas totala diameter är 90 cm. Den mellersta ringens diameter är 60 cm och den mittersta ringens diameter är 30 cm.

Måltavlorna placeras med centrum 2m upp från banans plan placering.

Första tavlan skall vara riktad mot starten och vinklad 115˚ mot andra tavlan

Andra tavlan skall vara vinkelrät mot banan

Tredje tavlan skall vara riktad mot målet och 115˚ mot andra tavlan.

Det är även tillåtet att istället ha 1 roterande måltavla som då skall vridas så att den alltid är vinkelrät mot deltagaren. Mått och placering enligt ovan.

Poängvärdet på samtliga måltavlor är utifrån och inåt räknat 2, 3, 4 poäng


Antalet pilar per löp är obegränsat.

Placering av deltagarens pilar vid start är valfri. Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före och efter start- och slutmarkeringen. Alternativt får pilar bäras i koger eller bälte.

Deltagaren får ha en pil nockad innan startmarkeringen.

Pil får avfyras innan deltagaren passerat startlinjen och efter mållinjen, men för att ge träffpoäng måste dessa pilar passera mellan stolparna som markerar start - och mållinje samt hästen befinna sig i galopp. Om pilen inte passerar mellan stolparna ges denna pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtid för ett löp är 20 sekunder, överskrids denna ges 0 poäng för löpet oavsett träffpoäng.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler.


För att tidspoäng skall ges måste deltagaren skjuta minst 3 pilar mot målen under löpet. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng.

Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller skritt ges 0 poäng för detta löp.

Om ekipaget inte slutför ett löp ska inte några poäng delas ut för det löpet.


KOREANSKA

UNGERSKA

Kenta Pedersen och Irias Ungersk, SM 2016

Den koreanska grenen består av 6 löp, uppdelade i 3 olika moment med 2 löp för varje

moment: dubbel, trippel, multipel.

Banans längd för dubbel skall vara 90 meter, för trippel 120 meter och för multipel 150

meter.

Banan måste inte vara rak.

Måltavlornas placering:

 Dubbel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning.

Måltavlornas placering ska vara 40 respektive 50 meter från banans start. Första

måltavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, och andra måltavlan

ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans mål (70m från banans start).

 Trippel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning.

Måltavlornas placering skall vara 40, 60 respektive 80 meter från banans start.

Första tavlan skall vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, andra tavlan

skall vara vinkelrät mot banan, och den tredje tavlan skall vara vinklad mot en punkt

20m från banans mål (100m från banans start).

 Multipel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning.

Måltavlornas placering ska vara 15, 45, 75, 105 respektive 135 meter från banans

start. Alla måltavlor ska vara vinkelräta mot banan.

Höjden till tavlans/tavlornas centrum från banans plan skall vara högst 90cm

Måltavlorna skall vara fyrkantiga 84x84 cm (±2cm), med 5 olikfärgade fält enligt bilden.

Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat:

1. Svart

2. Grön

3. Gul

4. Röd

5. Tigerhuvud (vit)

Endast 1 pil får skjutas mot varje mål.

För dubbel och trippel gäller att alla pilar måste dras från koger eller bälte. Det är inte tillåtet

att ha nockad pil på strängen eller med handen vidröra vare sig pilar eller koger innan

startstolparna. Om detta sker, ger första pilen som skjuts 0 poäng oavsett träffpoäng.

För multipel gäller att en pil får vara nockad innan startmarkeringen, övriga pilar skall dras

från koger eller bälte.

Om pil avfyras innan deltagaren passerat startstolparna eller efter målstolparna ges denna

pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtider:

 Dubbel: 14 sekunder.

 Trippel: 18 sekunder.

 Multipel: 23 sekunder.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan

idealtiden och ridtiden med 2 decimaler.

För att tidspoäng skall ges måste deltagaren ha poänggivande träff i minst 1 mål i

dubbel, minst 2 mål i trippel respektive minst 3 mål (som inte behöver vara i följd) i

multipel. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina

skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng.

Om deltagaren rider löpet över idealtiden räknas tidsavdraget ut som skillnaden

mellan idealtiden och ridtiden med 2 decimaler. Avdraget görs oavsett antal träffade

mål. I den händelse att en deltagare får mera minuspoäng än träffpoäng på ett löp, ges 0

poäng på detta löp.

Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller

galopp ges 0 poäng för detta löp.

Bonuspoäng:

 Dubbel: Om deltagaren träffar båda målen ges 2 bonuspoäng.

 Trippel: Om deltagaren träffar samtliga 3 mål ges 3 bonuspoäng.

 Multipel: Om deltagaren träffar 3 mål i följd ges 3 bonuspoäng ELLER om deltagaren

träffar samtliga 5 mål ges 5 bonuspoäng.

POLSK JAKTBANA


•Banan bör vara ungefär 500m lång och utlagd på ett fält eller i skogen, men beroende på terräng kan den variera mellan 400-700m.

•Banan skall vara mellan 3-5m bred och avgränsad med staket på ömse sidor där inte terrängen ger en naturlig avgränsning.

•Mindre hinder (max 0,5m höga) och mindre diken (max 0,75m breda) är tillåtna på banan.

•Start och mål skall vara tydligt utmärkta med stolpar på ömse sidor, minst 135cm höga.

•Minst 8 mål skall vara utplacerade längs banan, med ett minimum av 2 framåtskott, 2 sidoskott och 2 bakåtskott.

•Vidare skall det finnas minst 1 mål på andra sidan (höger för högerskyttar) och 1 liggande på marken bredvid banan (1m) för ett nedåtskott (yarmaki)

•Banan skall utformas så att den i möjligaste mån har samma svårighetsgrad för både höger- och vänsterskyttar. Om så behövs är det tillåtet att flytta mål mellan höger- och vänsterskyttar.

•Det är tillåtet att skjuta mer än 1 pil per mål, men endast den högsta pilen räknas.

•Skott skall göras med hästen i galopp annars får ryttaren 0 poäng på detta mål, oavsett om ett annat skott görs i galopp.

•Pilarna får bäras i hand, bälte eller koger, eller en kombination av dessa.

•Det är inte tillåtet att ha en pil nockad på strängen innan ekipaget passerat startlinjen.

•Målen kan antingen vara WA (World Archery) tavelmål eller djurmål.

•Om WA används skall avstånden till målen normalt vara 5-10m, men det är tillåtet att ha 1 långskott (25-30m) med stort mål och/eller 1 kortskott (3-5m) med litet mål.

•WA mål skall vara Ø80cm med undantag av stort mål Ø122cm och litet mål Ø40cm.

•WA målen poängsätts som fem-ringade med poängen utifrån och in 1-2-3-5-7 poäng.

• Skjutavstånd till djurmålen väljes med hänsyn till storleken på målen men för normalstora mål (motsv. WA Ø80cm) skall de vara 5-10m.

•Djurmålen poängsätts enligt följande:

  ◦Träff på tapeten men utanför djurkroppen: 1 poäng

  ◦Träff i djurkroppen: 3 poäng

  ◦Träff i yttre hjärtzon: 5 poäng

  ◦Träff i inre hjärtzon: 7 poäng

•idealtiden beräknas med ett tempo av 350m/min, avrundat till närmast högre sekund.

•Om ekipaget är snabbare än idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan idealtiden och ridtiden delat med 2 med 1 decimal, det vill säga ½ poäng per sekund.

•För att ekipaget skall tillgodoräkna sig tidspoäng, måste ryttaren ha poänggivande träff i minst 3 mål, som dock inte behöver vara i följd. Ekipaget får alltid tillgodoräkna sig träffpoängen.

•Om ekipaget är långsammare än idealtiden räknas tidsavdrag ut på samma sätt. Tidsavdrag görs oavsett antal träffade mål.

•I den händelse att ekipaget får större tidsavdrag än träffpoäng på ett löp, ges 0 poäng för detta löp.

•Om det finns kraftiga nedförslut (mer än 10%) har arrangören rätt att göra dessa delar till skrittsträckor. Början och slutet på dessa sträckor skall vara tydligt utmärkta och tidsfristen på dessa sträckor beräknas med ett tempo av 100 m/min. Om ett ekipage inte passerar hela skrittsträckan i skritt får ryttaren inte tillgodoräkna sig tidspoängen för detta löp.

•Ekipagen skall göra vars 2 löp.

•Ekipagen skall ges möjlighet till 1 provlöp omedelbart före gruppens första tävlingslöp, dock får inget skytte ske under provlöpet.

•Om ryttaren faller av på banan eller ekipaget korsar någon av avgränsningarna, blir ekipaget diskvalificerat och får 0 poäng på detta löp.

•Om detta inträffar under ekipagets första löp äger de rätt till att starta sitt andra löp, om det inte finns medicinska eller veterinärmedicinska skäl som hindrar fortsatt tävlande.MOGU

Mogu kan kort beskrivas som skjutning mot rörligt mål. Tävlingen är egentligen en lagtävling (två ryttare), men kan också tävlas enskilt (en ryttare). Banan skall vara minst 140 x 20 meter och skjutsträckan minst 100 meter. En rottingboll eller liknande, 80 cm i diameter, täckt med kraftigt tyg, dras av en ryttare i ett minst fem meter långt rep. Pilarna skall vara trubbiga (s.k. bluntade) med en färgindränkt tuss på spetsen.


Draghästen startar tio meter framför den/de tävlande och loppet sker i full galopp. Pilarna hålls i båghanden då det blir svårt att dra färgindränkta pilar från koger eller stövlar. Under loppet får obehindrat antal pilar avlossas och poängberäkning sker för varje markerad träff på bollen.


QABAQ -KABAQ

Mogu 

Emil Eriksson

VM 2013, guldrundan

Namnet kommer av att man sköt mot kalebasser eller liknande föremål.

Dagens tävlingar sker mot en 50 cm tavla, som sitter högst upp på en 7 meter hög stolpe.

Banans längd är 90 meter och stolpen placerad på halva längden.

Runt stolpen finns en ring på 8 meter i diameter. Ringen är indelad i två tvåmeterssektioner och träff från den yttre cirkeln ger 3 poäng och ifrån den inre 5 poäng.

Extra poäng tilldelas om skytten hänger på sidan av hästen (traditionell qabaqstil), skjuter från fel sida (höger skytt från vänster sida och tvärtom) eller skjuter bakåt.

Varje tävlande har 6 löp. Pilarna är liksom i Mogu trubbiga (bluntade).


Kabaq

Marie Nicander och Cyber

Hovdala 2016

Copyright © All Rights Reserved