Föreningen

Sponsorer:

VILL DU BLI MEDLEM I SVERIGES BERIDNA BÅGSKYTTAR?

BANK-GIRO523-3762

SWISH


123 676 4880


För att bli medlem fyller du i kontaktformuläret här nedan samt betalar årsavgiften till BG eller swish.

Vid förnyelse av medlemskap räcker det att betala in årsavgiften till BG eller Swish.

Märk insättningen med ditt namn och telefonnummer.                                                                                        Årsavgifter

                                                                    Medlemskap:                250 SEK/år

                                                                    Familjemedlemskap*  450 SEK/år

                                                                    Tävlingslicens: Senior  310 SEK/år

                                                                    Tävlingslicens: Junior  210 SEK/år

                                                       
                                                          Licenserna betalas utöver ordinarie Medlemskap


*Familjemedlemskap gäller boende på samma adress.

j

 
 
 
 
 
 
 


Vill du köpa föreningens T-shirt med logga?
Använd kontaktformuläret ovan och ange storlek (S eller L) i meddelandefältet.


120 SEK för medlem

150 SEK för dig som inte är medlem

 
Det är även möjligt att vara stödjande medlem till föreningen med valfri summa.

 

För att tex hitta andra att träna tillsammans med så vill vi upplysa om att du kan få frågan om det är okej att lämna ditt namn, telefonnummer eller mail till andra medlemmar.

 
Vi tackar för ditt intresse för beridet bågskytte och ditt bidrag till föreningens verksamhet.


ORDFÖRANDE


Emil Wennstig Eriksson


VICE ORDÖFRANDE


Viktora Israelsson


KASSÖR


Terese Nilsen


SUPPLEANT


Hasse Keravou


SEKRETERARE


Johan Fullmåne

LEDAMOT


Leif Wallerström


KLUBBKLÄDER - PRIMA4YOU


Sveriges beridna bågskyttar har samarbete med Prima4you där ni smidigt kan beställa föreningskläder och hästgrejer med våran logga och även lägga till namn om man vill.

STADGAR

Föreningen Sveriges beridna bågskyttar bildades den 29 januari 2011


Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 18 februari 2012

Uppdaterade vid årsmöte den 25 februari 2013

Uppdaterade vid årsmöte den24 februari 20141 Ändamål

Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB) är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning av, för av beridet bågskytte intresserade med ändamål att främja sporten, samt med särskild målsättning att knyta samman ett nätverk mellan andra föreningar, sällskap, utövare, instruktörer, arrangörer, sponsorer etc. Föreningen ska också stödja nationella arrangemang genom att bidra med kunskap, nätverk samt eventuellt med utrustning och ekonomiskt stöd. Vidare ska föreningen verka för att knyta samman internationella kontakter med Sverige för att få arrangera träffar, tävlingar och kurser samt ge föreningens medlemmar möjlighet att representera Sverige under internationella tävlingar och andra arrangemang.


2 Säte

Föreningen har sitt säte där ordförande är skriven.


3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och betalar årsavgift antas som medlem.


Medlem tillåter genom sitt medlemskap att föreningens medlemsförteckning med medlemsnamn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) kan lämnas ut till andra medlemmar i föreningen.


Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen med enkel röstövervikt. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.


Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor till allmän domstol.


4 Avgifter

Medlem betalar en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet. Vid inträde i föreningen betalar ny medlem hela årsavgiften oavsett när på året detta sker, undantaget om inträde sker i december månad då endast avgift för nästkommande år betalas. Avgift vid förnyelse av medlemskap ska vara betald senast en vecka innan årsmötet. Avgift skall betalas på det sätt som styrelsen fastställer.


5 Utträde och uteslutning

Medlem som inte betalat sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Betald avgift återbetalas inte.


Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens verksamhet, ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att sportens anseende skadas.


För beslut om uteslutning fordras enkel röstövervikt bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning ska skälen till uteslutning

redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta (vart och inom vilken tid) för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är medlemsmöte (årsmöte) eller extra medlemsmöte samt styrelsen.


7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.


8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuts frågan till medlemsmöte eller extra medlemsmöte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.


9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut med enkel röstövervikt vid medlemsmöte eller extra medlemsmöte.


För föreningens upplösning fordras beslut med enkel röstövervikt. Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar överföras till Svenska Hästars Värn.


10 Rösträtt

Vid medlemsmöte samt extra medlemsmöte äger varje medlem som fyllt 15 år en röst. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma.


11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra.


Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


12 Valbarhet

Valbar till styrelsen är myndig person. Till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen valbar.


13 Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.


Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.
14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:


 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande år och fastställande av dessa
 13. Val på ett år av ordförande för föreningen
 14. Udda år: Val på två år av vice ordförande och kassör samt val på ett år av styrelsesuppleant.
 15. Jämna år: Val på två år av sekreterare och ordinarie ledamot samt val på ett år av styrelsesuppleant
 16. Val på ett år av en revisor med eller utan en revisorssuppleant
 17. Val på ett år av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
 18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
 20. Sammanträdets avslutande


15 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så finner erforderligt, då revisorn eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen ska anordna extra medlemsmöte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra medlemsmöte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.


Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra medlemsmöte får de som gjorde framställningen utlysa extra medlemsmöte enligt ovan. Vid extra medlemsmöte ska punkterna 1-7 samt 20-21 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.


16 Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.


Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall inte eget yttrande.17 Styrelsen

Styrelsen är då medlemsmöte eller extra medlemsmöte inte är samlat, föreningens beslutande organ.


Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, en ordinarie ledamot samt en suppleant. Ordförande och suppleant på en period av ett år, övriga ledamöter på en period av två år. Byte av styrelseledamöter sker i samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.


Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst en ledamot så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleant ska kallas.


Vid styrelsesammanträde skall det föras protokoll av sekreteraren om denne är närvarande, annars utser mötet protokollförare. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.


18 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen särskilt att:

Verka för föreningens ändamål

Verkställa beslut fattade av allmänna möten

Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

Handha och ansvara för föreningens medel

Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorns granskning.

Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten

Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m.fl. om inte särskilda ombud är utsedda för detta

Övervaka stadgarnas efterlevnad


19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller kassören, eller på annat sätt som styrelsen beslutar.


20 Revision

Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av en revisor. Revisorn med eller utan suppleant utses av årsmötet.